แก้ไขระบบ​ ล้มเหลว, และระบบอื่นๆถูกบล้อค, เรียบร้อยแล้ว

รับเครื่องเข้าแก้ไข
7/10/2562
ส่งเครื่องเรียบร้อยเเล้ว
ศูนย์ดำเนินการทางระบบคอมพิวเตอร์ 
บริการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมแซมแก้ไข อัพเกรด คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
ระบบเชื่อมต่อภายในสำนักงาน จำหน่ายอุปกรณ์ สายสัญญาณประเภทต่างๆ